Algemene Voorwaarden

van de besloten vennootschap Daléro B.V., gevestigd te Moergestel
 

Artikel 1. Algemene bepalingen:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Daléro B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Daléro B.V. zijn overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Daléro B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.


Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten:
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen. 

2.2 Na ontvangst van de aanvaarding heeft Daléro B.V. het recht om binnen 2 werkdagen de offerte te herroepen.

2.3 Daléro B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Daléro B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Daléro B.V. anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Daléro B.V. niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Afspraken of toezeggingen door vertegenwoordigers, verkopers, agenten of ondergeschikten gemaakt of gedaan zijn voor ons eerst bindend, wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.7 De koper is steeds door zijn enkele opdracht, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk is gedaan, gebonden.


Artikel 3. Bepalingen omtrent het product:
3.1 De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs (couranten) van welke aard dan ook is Daléro B.V. niet aansprakelijk.3.3 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van elke specificatie voor de goederen zijn die vermeld in de offerte van de Verkoper (indien aanvaard door de Koper) of de bestelling van de Koper (indien aanvaard door de Verkoper).

3.4 Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden. 

3.5 Daléro B.V. levert o.a. producten op basis van inmetingen. Daléro B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve meting.

3.6 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Daléro B.V. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Daléro B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

3.7 Ingeval er door Daléro B.V. een monster, model of voorbeeld is getoond of wordt verstrekt, wordt dit monster of model geacht slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk is gegarandeerd dat de zaken worden geleverd conform het getoonde en/of verstrekte monster, model of voorbeeld. Meer in het bijzonder kunnen RAL-kleuren in het echt afwijken van hetgeen afgebeeld. Het voorgaande is echter geen aanleiding tot retourneren, vervanging of restitutie. 


Artikel 4. Prijzen en risico’s:
4.1 De door Daléro B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering vanaf magazijn. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Daléro B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Voor het geval dat afwijking van het vorenstaande levering franco huis is overeengekomen, strekt onze verplichting niet verder dan tot aflevering van de zaken voor de ingang van het gebouw of terrein van de koper, mits dit met normaal materiaal goed bereikbaar is.

4.2 Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

4.3 Wij zijn gerechtigd aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na de datum van het sluiten van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, lonen, prijzen van materialen en andere prijsbepalende factoren, ook al is dit een gevolg van reeds bij de totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

4.4 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij om andere redenen noodzakelijk, zullen beschouwd worden als meerwerk als daardoor voor Daléro B.V. meer kosten ontstaan en als minderwerk als daardoor voor Daléro B.V. kosten worden bespaard. Meerwerk zal door Daléro B.V. terstond in rekening worden gebracht. Minderwerk zal door Daléro B.V. worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, indien van toepassing met de laatste termijn daarvan.


Artikel 5 Leveringstermijnen
5.1 De levering zal plaatsvinden binnen een door de Dalero B.V. opgegeven termijn. Levertermijnen zijn gemiddeld 12 weken. Hiervan kan worden afgeweken.

5.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.3 Indien Dalero B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Dalero B.V. heeft verstrekt.

5.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Dalero B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Dalero B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

5.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Dalero B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. 

5.6 Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.


Artikel 6 Uitvoering:
6.1 Indien de koper na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen opgeeft of de order geheel of gedeeltelijk annuleert, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede van het bedrag van onze winstderving en leegloop verliezen voor rekening van de koper. Annulering door de koper is alleen toegestaan na schriftelijke instemming onzerzijds. In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht bij annulering van:

  • 15 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
  • 20 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;
  • 25 werkdagen voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
  • 30 werkdagen voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;
  • 40 werkdagen voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;
  • In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

6.2 Termijnen en tijdstippen worden slechts bij benadering gegeven. Indien door ons een aanbetaling is bedongen, gaat de levertijd in op de dag waarop deze door ons is ontvangen. Overschrijding met een periode van 4 weken of minder geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:
7.1 Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat de gehele koopsom is betaald, ook indien zij zijn verwerkt of in andere zaken zijn opgenomen. Vóór de betaling is de koper niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden (stille verpanding daaronder begrepen). De koper heeft evenwel het recht de van ons gekochte producten verder te verkopen of te verhuren, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.2 Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij, zolang al onze vorderingen niet zijn voldaan, het recht de geleverde zaken terug te halen, ook in geval van niet-nakoming, faillissement of surséance van betaling van de koper. Voor dat geval verleent de koper ons reeds nu de toegang tot zijn terreinen en opstallen.

7.3 Indien wij zaken van de koper onder ons hebben, hebben wij het recht die zaken onder ons te houden tot voldoening van alle vorderingen die wij op de koper hebben, onverschillig of die vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de koper, tenzij de koper voor al onze vorderingen voldoende zekerheid heeft gesteld. Het recht om die zaken onder ons te houden hebben wij ook indien de koper in staat van faillissement is verklaard, dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen.


Artikel 8. Betaling:
8.1 Betalingen moeten geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van zo’n vermelding binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen moeten geschieden netto, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking. Voor deelleveringen die door ons afzonderlijk worden gefactureerd, geldt het vorenstaande eveneens.

8.2 In geval betaling uitblijft is de koper zonder enige ingebrekestelling onzerzijds in verzuim door het enkele verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn, dan wel (indien geen betalingstermijn is vermeld) door het enkele verstrijken van 14 dagen na factuurdatum.

8.3 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de koper te bewerkstelligen komen ten laste van de koper.

8.4 Daléro B.V. behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven 100% vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar Daléro BV’s redelijk verlangen wordt verschaft, is Daléro B.V. gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

8.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Daléro B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Daléro B.V. onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 9 Onderzoek en reclame
9.1 De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

9.2 Zichtbare en niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Dalero B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

9.4 De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Dalero B.V. aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Dalero B.V. nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Dalero B.V. niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

9.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Dalero B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

9.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.


Artikel 10. Overmacht:
10.1 De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de koper of voor derden door opschorting of door annulering als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder volgens het normale spraakgebruik en de rechtspraak geacht moet 
worden te vallen. Daarnaast ook het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen van leveranciers of de levering of reparatie van matrijzen, machines of andere productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of invloedssfeer vallen en / of waaraan in redelijkheid van ons niet mag worden verwacht dat wij invloeden daarop uitoefenen.

10.3 Indien de levering door overmacht meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de koper als wij bevoegd de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Voor een reeds 
afgeleverd gedeelte van de door ons te leveren zaken blijft de koper een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd.


Artikel 11. Klachten en aansprakelijkheid:
11.1 De koper zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden, nadat hij een gedeelte van het geleverde of wel in gebruik genomen, be- of verwerkt, heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

11.2 Wanneer de koper uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

11.3 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Daléro B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Daléro B.V. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten en schade, welke voor de koper of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen aan onze zaken door ons aan de koper geleverd, tenzij en voor zover onze aansprakelijkheid assuradeuren dekking verlenen.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan wij in verband met de aard van de overeenkomst geen passende maatregelen behoeven te nemen en waarvan het onredelijk zou zijn de schade voor onze rekening te doen komen.

11.5 Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd, in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging e.d. van onze producten worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid van ons gegeven.

11.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere kosten, derving van inkomsten e.d.), uit welke oorzaak ook ontstaan.

11.7 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag ten hoogste gelijk aan de kosten van vervanging van het door ons aan de koper geleverde product.

11.8 In alle gevallen waarin ons een beroep op het hiervoor bepaalde toekomt, kunnen onze werknemers en onze leveranciers eveneens een beroep daarop doen, als wij waren die bedingen eveneens ten behoeve van hen gemaakt.


Artikel 12. Garantie:
12.1 Onverminderd de beperking van onze aansprakelijkheid als geregeld onder 11 , geven wij op de door ons geleverde zaken geen garantie i.v.m. het leveren van maatwerk.

12.2 Onze garantieplicht vervalt in ieder geval ten aanzien van zaken die zonder onze instemming door de koper of derden zijn veranderd of gerepareerd, of die gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn, of die niet behoorlijk zijn onderhouden.

12.3 Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

12.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Daléro B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

12.5 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Daléro B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.


Artikel 13 Privacy en cookies
13.1 De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Daléro B.V. verstrekt, zal Daléro B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

13.2 Bij het bezoeken van onze website kan Daléro B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

13.3 De informatie die Daléro B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

13.4 Daléro B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

13.5 Het is Daléro B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

13.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Daléro B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Daléro B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Daléro B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

13.7 Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

13.8 De Wederpartij gaat akkoord dat Daléro B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

13.9 Daléro B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.


Artikel 14. Incassokosten
14.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

14.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Daléro B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

14.3 Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Daléro B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Daléro B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. 

14.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 15. Toepassing recht en geschillen:
15.1 Alle met ons gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd, ook rechtsbetrekkingen voor partijen, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst ( of de overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is) tussen ons en de koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht voor de bevoegde rechter te Breda, met uitzondering van geschillen die tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren. Deze laatste zullen steeds aan de volgens de wet bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.